Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Μπουρούτης Ανδρέας, Άγιον Όρος και Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ού αιώνα. Οικονομικές σχέσεις της Ιεράς Κοινότητος με τη μητρόπολη της Μακεδονίας

Semoglou Athanasios, The art of Mount Athos in 15th and 16th centuries

Νίγδελης Παντελής, Aπό την προϊστορία του corpus της Μακεδονίας: ένα επιγραφικό ταξίδι του Charles Edson στο Άγιο Όρος

Аноним, Значение наслеция преп. Афанасия Афонского в развитии древнерусского монашества Святая Гора / Anonym, The meaning of the heritage of St. Athanasius of Athos in the development of ancient Russian monasticism of Holy Mountain

Арсений Святогорский монах & Пиголь Пётр игумен, Афонский старец иеросхимонах Иероним (Соломенцов) / Arseniy Svyatogorsky monk & Pigol Pyotr hegumen, Athos elder hieromonk Jerome (Solomentsov)

Агиос Орос. Святая Гора Афон. Краткий очерк Афона и его монастырей (собр. П.Н.В.С.) / Agios Oros. Holy Mount Athos. A short sketch of Mount Athos and its monasteries (ed. N.P.V.S.)

Хрисохоидис Критон, Исторический очерк афонского монашества Святая Гора / Chrisochoidis Kriton, A historical sketch of Athonite monasticism on Holy Mountain