Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Ταβλάκης Ιωάννης – Μαλαδάκης Βαγγέλης, Ο κριτής Θεσσαλονίκης Σαμωνάς, η μονή Κολοβού και το κάστρον της Ιερισσού: απείθεια και σκληρότης

Μαλαδάκης Βαγγέλης – Στρατή Αγγελική, Γυμνοίς τοις σώμασι τοις ανταγωνισταίς συμπλεκόμενοι: Συζυγία ερημιτών Αγίων σε μεταβυζαντινές εικόνες του Αγίου Όρους (Ο άγιος Ονούφριος και ο άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης)

Θεοχαρίδης Πλ. – Μαλαδάκης Β. – Ταβλάκης Ι., Ανασκαφικές έρευνες στη Μεγίστη Λαύρα: η νοτιοανατολική πτέρυγα και το βόρειο κωδωνοστάσιο

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Mertzimekis N. – Marinescu F., Mănăstirea Vatoped şi Vasile Lupu. Câteva mărturii mai puțin cunoscute / Monastery of Vatoped and Vasile Lupu. Some less known testimonies

Сајловић Мирко, Сусрет цара Душана и Григорија Паламе на Атосу / Sajlović Mirko, Meeting of Emperor Dusan with Gregory Palamas on Mount Athos

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ченцова Вера, Монахи из Зографа в Киеве и Москве в 20–30-е гг. XVII в. / Tchentsova Vera, Zographou monks in Kyiv and Moscow in the years 1620 - 1630

Fotić Aleksandar, Despina Mara Branković and Chilandar: Between the Desired and the Possible