Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Adashinskaya Anna, The join cult of St. Simeon and St. Sava under Milutin. The monastic aspect

Ченцова Вера, Ктиторство и царский титул: Россия и Хиландарский монастырь в XVI в. / Tchentsova Vera, Donoration and royal title: Russia and the Ηilandar Monastery in the 16th century.

Ченцова Вера, Икона иверской Богоматери. (Очерки истории отношений Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА) / Tchentsova Vera, L’icône de la Vierge d’Iviron. Essai sur les relations de l’Église grecque avec la Russie au milieu du XVIIe s. d’après les documents des Archives Nationales des Actes Anciens de la Russie


Ченцова Вера, 
Икона иверской Богоматери. (Очерки истории отношений Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА). 
Москва 2010

(résumé en fran. p. 385-415)

Подлинные акты, относящиеся к Иверской иконе Божией Матери, принесенной в Россию в 1648 году / Τα αυθεντικά έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά της εικόνας της Πορταΐτισσας στη Ρωσία το 1648 / The original acts relating to the Iberian Icon of the Mother of God, brought to Russia in 1648

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Αγιορειτική Βιβλιοθήκη, Μηνιαίον εκκλησιαστικόν και θρησκευτικόν περιοδικόν. Έτος ΚΕ´ (1960)

Tsibranska-Kostova Mariyana – Biliarsky Ivan, Patria Athonensia: A 16th Century Slavonic Source about the Zographou monastery