Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Overbergh (van) Cyrille, L’Athos

Didon Fr. H., La Dix-neuvième caravane des Dominicains d'Arcueil

Lucas Paul, Relation du Monte Santo, c'est-à-dire du mont Athos

Proust Antonin, L’Athos

Galavaris George (ed.), Athos, La Sainte Montagne.Tradition et renouveau dans l’art


Galavaris George (ed.), 
Athos, La Sainte Montagne.Tradition et renouveau dans l’art. 
Athen 2007


Galavaris George,  Production and circulation of illuminated manuscripts on Mount Athos.
Tsigaridas Euthymios,  L'art au Mont Athos à l'époque Byzantine à la lumière de nouvelles trouvailles. Le rôle de Constantinople et de Thessalonique.
Loverdou-Tsigarida Katia,  Les oeuvres d'arts mineurs comme expression des relations du Mont Athos avec l'aristocratie ecclésiastique et politique de Byzance.
Theocharides Ploutarchos,  Architectural organization of the Athonite monasteries during the Byzantine period.
Popova Olga,  Expressions of asceticism in illuminated manuscripts from Athos, now in Russian collections.
Todić Branislav,  Apparition de nouveaux saints dans l'art monumental du Mont Athos au XIVe siècle.

Παγανιάς Πασχ. - Ηλιάδης Κλ., Το σύστημα μεταφορών και τα μονοπάτια του Αγίου Όρους

Mendieta (de) Emmanuel Amand, L’art du Mont-Athos